Zasady i warunki

 

Wstęp

Organizatorem wypraw rowerowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "AUTO-ART" Anna Kwiatek z siedzibą w Parczewie. Celem naszej działalności jest zapewnienie Uczestnikom przyjemnego, zgodnego z ofertą aktywnego wypoczynku na rowerze przez jak najlepszą realizację wszystkich świadczeń objętych ofertą.

Nasz wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim znajduje się pod numerem REGON 030857295

Na stronie internetowej www.podrozerowerowe.pl przedstawiamy nasze oferty, w których informujemy szczegółowo o programach, świadczeniach i cenach wypraw, które organizujemy oraz o warunkach i zasadach udziału w nich.

Ogólne warunki wypraw/imprez rowerowych organizowanych przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "AUTO-ART" w pliku pdf kliknij tutaj

 

Ubezpieczenie

Wszyscy Uczestnicy naszych wypraw w ramach opłaty wpisowej objęci są podstawowym ubezpieczeniem NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz w przypadku wyjazdów zagranicznych ubezpieczeniem KL (kosztów leczenia).

Sumy ubezpieczenia podstawowego wynoszą:

 • kosztów leczenia - do 10.000 PLN
 • następstw nieszczęśliwych wypadków - do 50.000 PLN
Powyższy zakres ubezpieczenia stanowi wariant podstawowy. Polecamy i zachęcamy Uczestników przed każdą wyprawą do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, o szerszym zakresie. Informujemy ponadto, że w firmach ubezpieczeniowych istnieje także możliwość wykupienia ubezpieczenia roweru oraz bagażu na czas trwania wyprawy. PHU "Auto-Art" ubezpiecza rowery i bagaże uczestników jedynie na czas transportu!

Odpowiedzialność i obowiązki organizatora

 1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "AUTO-ART" zobowiązuje się do starannej, sumiennej i profesjonalnej realizacji każdej organizowanej przez nas wyprawy i udzielenia Uczestnikom wszystkich świadczeń, które dokładnie opisujemy przy szczegółach każdej wyprawy na naszej stronie internetowej www.podrozerowerowe.pl oraz w broszurze informacyjnej przesłanej przed wyprawą każdemu jej Uczestnikowi. Odpowiadamy za jej rzetelne wykonanie i przeprowadzenie, chyba, że nie należyte wykonanie nastąpiło nie z naszej winy, tj. nastąpiło z winy któregoś z uczestników lub osób trzecich nie mających związku z wykonywaniem świadczeń danej wyprawy, jeżeli tych zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć.
 2. Dopuszcza się bieżącą korektę trasy lub programu wyprawy rowerowej podyktowaną bezpieczeństwem i zdrowiem Uczestników, warunkami pogodowymi lub zdarzeniami, których nie można było przewidzieć.
 3. Organizator odpowiada za powierzone mu na czas transportu rowery oraz bagaże Uczestników wyprawy. Nie odpowiadamy za rowery i bagaże poza czasem transportu, czyli w trakcie trwania wyprawy oraz na miejscach noclegów i postojów i nie ponosimy odpowiedzialności za ich utratę lub uszkodzenie w tym czasie.
 4. W szczególności jesteśmy odpowiedzialni za:
 • wyznaczenie przebiegu trasy wyprawy, miejsc postojów oraz noclegów
 • przeprowadzenie wyprawy wyznaczoną trasą i zgodnie z zaplanowanym programem
 • wybór i staranny dobór miejsc noclegowych oraz posiłków
 • bezpieczny transport rowerów oraz bagaży
 • zapewnienia podstawowego zaplecza technicznego oraz pomocy technicznej w sytuacjach awaryjnych
 • rzetelnego, prawidłowego i starannego opisania i zrealizowania szczegółów każdej wyprawy

Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Organizator, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyprawy nie ponoszą odpowiedzialności względem Uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie trwania wyprawy rowerowej.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione i uszkodzone w trakcie trwania wyprawy (poza czasem transportu rowerów oraz bagaży).
 3. Nie odpowiadamy za szkody wyrządzone przez Uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich.
 4. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez Uczestników wyprawy.

Współdziałanie i obowiązki Uczestnika

 1. Współdziałanie Uczestników wyprawy to przede wszystkim informowanie pilota wyprawy o ogólnym i bieżącym stanie zdrowia, uniemożliwiającym i wykluczającym jazdę na rowerze w czasie trwania wyprawy, a także informowanie o innych okolicznościach, takich jak np. awaria roweru w celu bezpiecznego i sprawnego realizowania programu wyprawy oraz odpowiedniego dostosowania tempa jazdy, kilometrażu oraz częstotliwości odpoczynków w trakcie pokonywania wyznaczonej trasy.
 2. Wszyscy Uczestnicy zobowiązują się do posiadania w trakcie trwania wyprawy potrzebnych i wymaganych dokumentów, takich jak ważny paszport (w przypadku wypraw na Ukrainę oraz Białoruś), wizę (w przypadku wypraw na Białoruś), dowód osobisty, aktualne ubezpieczenie zdrowotne, itp.
 3. Każdy Uczestnik jest odpowiedzialny za swoją fizyczną zdolność do pokonania wyznaczonej trasy na zarezerwowanej przez siebie wyprawie. Jeśli ktoś nie ma pewności czy jego stan zdrowia pozwala na udział w danej wyprawie zobowiązany jest skonsultować się w tej sprawie ze swoim lekarzem. W przypadku kiedy Uczestnik w trakcie wyprawy nie czuje się na siłach pokonać na rowerze wyznaczonej trasy zobowiązuje się do kontynuowania wyprawy w aucie technicznym zabezpieczającym przejazd Uczestników wyprawy.
 4. Każdy Uczestnik jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa Uczestnik odpowiada osobiście.
 5. Uczestnicy wyprawy odpowiedzialni są do posiadania sprawnego technicznie roweru, który należy sprawdzić przed wyjazdem, lub oddać do odpowiedniego serwisu technicznego w celu przeglądu. Za stan techniczny rowerów które wypożyczamy, przed wyprawą i w jej trakcie, jesteśmy odpowiedzialni osobiście.
 6. Każdy Uczestnik bierze udział w wyprawie na własną odpowiedzialność.

Minimalna ilość uczestników

Minimalna liczba uczestników każdej z naszych wypraw to 6 osób. W przypadku mniejszej liczby uczestników organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danej wyprawy, o czym poinformuje zgłoszonych już Uczestników tej wyprawy w terminie do 21 dni przed jej rozpoczęciem. W takim przypadku natychmiast zwracamy wpłaconą już zaliczkę i proponujemy w zamian wyprawę alternatywną.

Udział w wyprawach osób nieletnich

Dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą brać udział w naszych wyprawach tylko i wyłącznie z rodzicem (rodzicami) lub opiekunem wyznaczonym przez rodziców bądź opiekunem prawnym. W przypadku młodzieży w wieku 16-18 lat wystarczy pisemna zgoda rodziców na udział w wyprawie oraz krótka rozmowa telefoniczna z nami.

  pobierz oświadczenie rodziców (opiekunów) dot. niepełnoletnich uczestników wyprawy

Zasady jazdy rowerem w grupie

 • Przejazd Uczestników wyprawy odbywa się zawsze zgodnie z przepisami ruchu drogowego, tzn. liczba rowerzystów jadących w jednej kolumnie nie przekracza 15 osób.
 • Przed Uczestnikami wyprawy jedzie jej pilot-przewodnik, który koordynuje jazdę Uczestników wyprawy i nadaje jej umiarkowane tempo oraz kierunek jazdy.
 • Jazda powinna odbywać się w kolumnie „gęsiego” z zachowaniem bezpiecznego odstępu od poprzedzającego rowerzysty - jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m., a przy zjazdach 15-30 m.
 • Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Nie dopuszczalne jest zajeżdżanie drogi innym uczestnikom wyprawy i innym użytkownikom drogi.
 • Uczestnicy wyprawy korzystają z prawej części jezdni i pobocza na kierunku przejazdu wzdłuż trasy wyprawy.
 • Jazda w zwartej, zorganizowanej kolumnie nie zwalnia poszczególnych rowerzystów od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
 • Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 • Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość poprzez hamowanie.
 • Podczas postoju nie tarasujemy drogi. Postoje organizujemy poza jezdnią - na parkingu, łące lub polanie.
 • Na drogach publicznych wszystkich uczestników wypraw obowiązują przepisy kodeksu drogowego.

Nasi partnerzy

kwiatek serwis

 

pgr parczew

Wirtualny Parczew

 

cezarkos