Zasady i warunki

 

Wstęp

Organizatorem wypraw rowerowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "AUTO-ART" Anna Kwiatek z siedzibą w Parczewie. Celem naszej działalności jest zapewnienie Uczestnikom przyjemnego, zgodnego z ofertą aktywnego wypoczynku na rowerze przez jak najlepszą realizację wszystkich świadczeń objętych ofertą.

Nasz wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim znajduje się pod numerem REGON 030857295

Na stronie internetowej www.podrozerowerowe.pl przedstawiamy nasze oferty, w których informujemy szczegółowo o programach, świadczeniach i cenach wypraw, które organizujemy oraz o warunkach i zasadach udziału w nich.

Ogólne warunki wypraw/imprez rowerowych organizowanych przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "AUTO-ART" w pliku pdf kliknij tutaj

 

Ubezpieczenie

Wszyscy Uczestnicy naszych wypraw w ramach opłaty wpisowej objęci są podstawowym ubezpieczeniem NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz w przypadku wyjazdów zagranicznych ubezpieczeniem KL (kosztów leczenia).

Sumy ubezpieczenia podstawowego wynoszą:

 • kosztów leczenia - do 10.000 PLN
 • następstw nieszczęśliwych wypadków - do 50.000 PLN
Powyższy zakres ubezpieczenia stanowi wariant podstawowy. Polecamy i zachęcamy Uczestników przed każdą wyprawą do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, o szerszym zakresie. Informujemy ponadto, że w firmach ubezpieczeniowych istnieje także możliwość wykupienia ubezpieczenia roweru oraz bagażu na czas trwania wyprawy. PHU "Auto-Art" ubezpiecza rowery i bagaże uczestników jedynie na czas transportu!

Odpowiedzialność i obowiązki organizatora

 1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "AUTO-ART" zobowiązuje się do starannej, sumiennej i profesjonalnej realizacji każdej organizowanej przez nas wyprawy i udzielenia Uczestnikom wszystkich świadczeń, które dokładnie opisujemy przy szczegółach każdej wyprawy na naszej stronie internetowej www.podrozerowerowe.pl oraz w broszurze informacyjnej przesłanej przed wyprawą każdemu jej Uczestnikowi. Odpowiadamy za jej rzetelne wykonanie i przeprowadzenie, chyba, że nie należyte wykonanie nastąpiło nie z naszej winy, tj. nastąpiło z winy któregoś z uczestników lub osób trzecich nie mających związku z wykonywaniem świadczeń danej wyprawy, jeżeli tych zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć.
 2. Dopuszcza się bieżącą korektę trasy lub programu wyprawy rowerowej podyktowaną bezpieczeństwem i zdrowiem Uczestników, warunkami pogodowymi lub zdarzeniami, których nie można było przewidzieć.
 3. Organizator odpowiada za powierzone mu na czas transportu rowery oraz bagaże Uczestników wyprawy. Nie odpowiadamy za rowery i bagaże poza czasem transportu, czyli w trakcie trwania wyprawy oraz na miejscach noclegów i postojów i nie ponosimy odpowiedzialności za ich utratę lub uszkodzenie w tym czasie.
 4. W szczególności jesteśmy odpowiedzialni za:
 • wyznaczenie przebiegu trasy wyprawy, miejsc postojów oraz noclegów
 • przeprowadzenie wyprawy wyznaczoną trasą i zgodnie z zaplanowanym programem
 • wybór i staranny dobór miejsc noclegowych oraz posiłków
 • bezpieczny transport rowerów oraz bagaży
 • zapewnienia podstawowego zaplecza technicznego oraz pomocy technicznej w sytuacjach awaryjnych
 • rzetelnego, prawidłowego i starannego opisania i zrealizowania szczegółów każdej wyprawy

Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Organizator, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyprawy nie ponoszą odpowiedzialności względem Uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie trwania wyprawy rowerowej.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione i uszkodzone w trakcie trwania wyprawy (poza czasem transportu rowerów oraz bagaży).
 3. Nie odpowiadamy za szkody wyrządzone przez Uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich.
 4. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez Uczestników wyprawy.

Współdziałanie i obowiązki Uczestnika

 1. Współdziałanie Uczestników wyprawy to przede wszystkim informowanie pilota wyprawy o ogólnym i bieżącym stanie zdrowia, uniemożliwiającym i wykluczającym jazdę na rowerze w czasie trwania wyprawy, a także informowanie o innych okolicznościach, takich jak np. awaria roweru w celu bezpiecznego i sprawnego realizowania programu wyprawy oraz odpowiedniego dostosowania tempa jazdy, kilometrażu oraz częstotliwości odpoczynków w trakcie pokonywania wyznaczonej trasy.
 2. Wszyscy Uczestnicy zobowiązują się do posiadania w trakcie trwania wyprawy potrzebnych i wymaganych dokumentów, takich jak ważny paszport (w przypadku wypraw na Ukrainę oraz Białoruś), wizę (w przypadku wypraw na Białoruś), dowód osobisty, aktualne ubezpieczenie zdrowotne, itp.
 3. Każdy Uczestnik jest odpowiedzialny za swoją fizyczną zdolność do pokonania wyznaczonej trasy na zarezerwowanej przez siebie wyprawie. Jeśli ktoś nie ma pewności czy jego stan zdrowia pozwala na udział w danej wyprawie zobowiązany jest skonsultować się w tej sprawie ze swoim lekarzem. W przypadku kiedy Uczestnik w trakcie wyprawy nie czuje się na siłach pokonać na rowerze wyznaczonej trasy zobowiązuje się do kontynuowania wyprawy w aucie technicznym zabezpieczającym przejazd Uczestników wyprawy.
 4. Każdy Uczestnik jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa Uczestnik odpowiada osobiście.
 5. Uczestnicy wyprawy odpowiedzialni są do posiadania sprawnego technicznie roweru, który należy sprawdzić przed wyjazdem, lub oddać do odpowiedniego serwisu technicznego w celu przeglądu. Za stan techniczny rowerów które wypożyczamy, przed wyprawą i w jej trakcie, jesteśmy odpowiedzialni osobiście.
 6. Każdy Uczestnik bierze udział w wyprawie na własną odpowiedzialność.

Minimalna ilość uczestników

Minimalna liczba uczestników każdej z naszych wypraw to 6 osób. W przypadku mniejszej liczby uczestników organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danej wyprawy, o czym poinformuje zgłoszonych już Uczestników tej wyprawy w terminie do 21 dni przed jej rozpoczęciem. W takim przypadku natychmiast zwracamy wpłaconą już zaliczkę i proponujemy w zamian wyprawę alternatywną.

Udział w wyprawach osób nieletnich

Dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą brać udział w naszych wyprawach tylko i wyłącznie z rodzicem (rodzicami) lub opiekunem wyznaczonym przez rodziców bądź opiekunem prawnym. W przypadku młodzieży w wieku 16-18 lat wystarczy pisemna zgoda rodziców na udział w wyprawie oraz krótka rozmowa telefoniczna z nami.

  pobierz oświadczenie rodziców (opiekunów) dot. niepełnoletnich uczestników wyprawy

Zasady jazdy rowerem w grupie

 • Przejazd Uczestników wyprawy odbywa się zawsze zgodnie z przepisami ruchu drogowego, tzn. liczba rowerzystów jadących w jednej kolumnie nie przekracza 15 osób.
 • Przed Uczestnikami wyprawy jedzie jej pilot-przewodnik, który koordynuje jazdę Uczestników wyprawy i nadaje jej umiarkowane tempo oraz kierunek jazdy.
 • Jazda powinna odbywać się w kolumnie „gęsiego” z zachowaniem bezpiecznego odstępu od poprzedzającego rowerzysty - jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m., a przy zjazdach 15-30 m.
 • Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Nie dopuszczalne jest zajeżdżanie drogi innym uczestnikom wyprawy i innym użytkownikom drogi.
 • Uczestnicy wyprawy korzystają z prawej części jezdni i pobocza na kierunku przejazdu wzdłuż trasy wyprawy.
 • Jazda w zwartej, zorganizowanej kolumnie nie zwalnia poszczególnych rowerzystów od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
 • Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 • Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość poprzez hamowanie.
 • Podczas postoju nie tarasujemy drogi. Postoje organizujemy poza jezdnią - na parkingu, łące lub polanie.
 • Na drogach publicznych wszystkich uczestników wypraw obowiązują przepisy kodeksu drogowego.

Zapisy i płatności

Zgłoszenie uczestnictwa i płatności

 1. Po wybraniu interesującej Państwa oferty prosimy o zarezerwowanie miejsca w wyprawie przechodząc do zakładki "Rezerwuj" znajdującej się w szczegółach danej wyprawy i wypełniając zamieszczony tam formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia przyjmujemy także osobiście w siedzibie naszej firmy oraz telefonicznie pod nr (+48) 607 328 093 lub (83) 354-23-97
 2. Po dokonaniu rezerwacji otrzymają Państwo od nas potwierdzenie udziału w wyprawie na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, a także szczegółowe informacje o wyprawie, jej trasie i wskazówkach dobrego przygotowania do niej.
 3. Po otrzymaniu potwierdzenia udziału w wyprawie na Państwa adres domowy pocztą tradycyjną zostanie przesłana umowa. Po jej podpisaniu prosimy o odesłanie nam jednego jej egzemplarza, a także wpłatę zaliczki w wysokości 20% ceny wyprawy w kwocie i terminie podanym w zakładce "Zapisy i płatności" znajdującej się w szczegółach danej wyprawy na nasz rachunek bankowy:
  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "AUTO-ART", ul. Szeroka 4, 21-200 Parczew

  Bank Spółdzielczy w Parczewie

  nr 65 8042 0006 0015 7430 3000 0010

  z dopiskiem "imię i nazwisko - nazwa wyprawy"

 4. Pozostałą kwotę należy dopłacić w dniu rozpoczęcia wyprawy za odpowiednim pokwitowaniem bezpośrednio u pilota lub wpłacić na konto podane wyżej, ale w terminie nie późniejszym niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem wyprawy.

Zniżki

 • Zniżka dla dzieci:

10% dla dzieci w wieku do lat 15

 • Zniżki dla grup zorganizowanych:

3% dla grup od 6 osób

5% dla grup od 8 osób

7% dla grup od 10 osób

Rezygnacja z udziału w wyprawie

 • Rezygnacja przez Uczestnika z wyprawy/imprezy rowerowej organizowanej przez PHU "AUTO-ART" wymaga pisemnego oświadczenia.
 • W przypadku rezygnacji PHU "AUTO-ART" może obciążyć Uczestnika faktycznymi kosztami, jakie poniesie w związku z rezygnacją Uczestnika z wyprawy/imprezy rowerowej do kwoty 25% ceny danej wyprawy/imprezy.

Polityka prywatności

 • Jakie dane o Tobie otrzymujemy?

Abyś mógł zapisać się na wybraną przez Ciebie wyprawę musisz wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym prosimy Cię o podanie niezbędnych danych personalnych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu tożsamości, nr telefonu, adres e-mail) które wykorzystywać będziemy tylko i wyłącznie do celów związanych z wyprawą, na którą się zapisałeś(aś) (np. ubezpieczenia lub kontaktów w celach informacyjnych).

W formularzu kontaktowym i podczas zapisów na Newsletter podajesz nam tylko swoje imię (lub nazwisko) i adres e-mail. Formularz kontaktowy ułatwia szybki kontakt z nami. Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twojego e-maila w celu wysłania Ci naszego Newslettera.

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszą firmą będą wykorzystane tylko i wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W żadnym wypadku nie sprzedajemy i nigdy nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane osobowe, które nam podajesz służą tylko i wyłącznie do ułatwienia Tobie skorzystania z naszych usług lub szybkiego kontaktu z nami.

 • W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli zapisałeś się na którąś z naszych wypraw lub użyłeś formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie, możesz otrzymać od nas e-maile z informacjami na temat danej wyprawy. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli bardzo ważne informacje do przekazania dotyczące szczegółów wyprawy.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą emailową nasz Newsletter.

 • W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Nasza baza danych zabezpieczona jest przed wglądem osób trzecich. Nigdy Twoich danych nie będziemy publikować bez Twojej zgody na naszej stronie.

 • Polityka i wykorzystanie plików cookies:

Nasza strona internetowa może wykorzystywać pliki cookies, tzw. "ciasteczka", które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Zawsze także możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Nasi partnerzy

kwiatek serwis

 

pgr parczew

Wirtualny Parczew

 

cezarkos